Menu
ข้อมูลสถิติการขนส่ง

ข้อมูลสถิติการขนส่ง (38)

สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมเจ้าท่า

วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 12:39
สรุปผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ 2562       
 
ไตรมาสที่ 1    ต.ค. 61        พ.ย. 61        ธ.ค. 61   
ไตรมาสที่ 2    ม.ค. 62        ก.พ. 62        มี.ค. 62  
ไตรมาสที่ 3    เม.ย. 62       พ.ค. 62        มิ.ย. 62  
ไตรมาสที่ 4    ก.ค. 62        ส.ค. 62        ก.ย. 62
 
สรุปผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ 2563 
 
ไตรมาสที่ 1    ต.ค. 62       พ.ย. 62        ธ.ค. 62 
ไตรมาสที่ 2    ม.ค. 63       ก.พ. 63        มี.ค. 63
ไตรมาสที่ 3    เม.ย. 63      พ.ค. 63        มิ.ย. 63 icon new

ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บริการทางน้ำ

วันอังคาร, 06 พฤศจิกายน 2561 11:15
สรุปผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการภาครัฐ (กรมเจ้าท่า)
เล่มรายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการเรือโดยสาร
เล่มรายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือ
เล่มรายงานความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
เล่มรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นด้านจริยธรรมที่มีต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน

รายงานประจำปี

วันพุธ, 11 พฤษภาคม 2559 13:31

test table joomla

วันพฤหัสบดี, 21 เมษายน 2559 09:30
test test test tas test
cross cross   cross cross
                   
   cross              

แนวโน้มผู้โดยสารเรือคลองพระโขนง

วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2558 10:56

แนวโน้มผู้โดยสารเรือหางยาว

วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2558 10:56

แนวโน้มผู้โดยสารเรือท่องเที่ยว/โดยสาร

วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2558 10:55

แนวโน้มผู้โดยสารเรือข้ามฟาก

วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2558 10:54

แนวโน้มผู้โดยสารเรือคลองแสนแสบ

วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2558 10:54

แนวโน้มผู้โดยสารเรือด่วน

วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2558 10:53

รายละเอียดท่าเทียบเรือ เรือท่องเทียว/โดยสาร

วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2558 10:51

รายละเอียดท่าเทียบเรือ เรือข้ามฟาก

วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2558 10:50

รายละเอียดท่าเทียบเรือ เรือคลองแสนแสบ

วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2558 10:49

รายละเอียดท่าเทียบเรือ เรือด่วน

วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2558 10:48

เวลาดำเนินการเรือคลองพระโขนง

วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2558 10:35

เวลาดำเนินการเรือหางยาว

วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2558 10:34

Page 1 of 2