Menu

สรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมเจ้าท่า

สรุปผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ 2562       
 
ไตรมาสที่ 1                 ต.ค.                     พ.ย.                        ธ.ค.
ไตรมาสที่ 2                 ม.ค.                     ก.พ.                        มี.ค.
ไตรมาสที่ 3                เม.ย.                     พ.ค.                        มิ.ย.
ไตรมาสที่ 4                ก.ค.                      ส.ค.                        ก.ย.
 
สรุปผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ 2563       
 
ไตรมาสที่ 1                 ต.ค.                     พ.ย.                        ธ.ค.
ไตรมาสที่ 2                 ม.ค.                     ก.พ.                        มี.ค.
ไตรมาสที่ 3                เม.ย.                     พ.ค.                        มิ.ย.
ไตรมาสที่ 4                ก.ค.                      ส.ค.                        ก.ย.
 
สรุปผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ 2564       
 
ไตรมาสที่ 1                 ต.ค.                     พ.ย.                        ธ.ค.
ไตรมาสที่ 2                 ม.ค.                     ก.พ.                        มี.ค.