Menu

ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บริการทางน้ำ

สรุปผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการภาครัฐ (กรมเจ้าท่า)
เล่มรายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการเรือโดยสาร
เล่มรายงานความพึงพอใจผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือ
เล่มรายงานความพึงพอใจการให้บริการประชาชน