Menu

บุคลากร

 

 

  เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์ (โทร. 203, 211) ตำแหน่ง
นางรุจิรา แย้มกลีบ นักวิชาการสถิติชำนาญการ
นางสาวภีมฟ้า รัศมีเนตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นางสาวลักขณา สินธุมาศ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นางอัจฉรา ณะตาดำ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นางสาวภาพิชภร สอนสอาด นักวิชาการสถิติ

 

  เจ้าหน้าที่งานสำรวจ (โทร. 201, 269) ตำแหน่ง
นางสมบัติ เพ็ชรพลอย เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นายอานนท์ อรเอี่ยม เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นายนิมิตชัย ลี้พ้นทุกข์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นางสาวอุไรพร เสียงล้ำ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
นางสาวธัญญารัตน์ โดนโยธา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
นางสาวอมรรัตน์ ศิริพัฒน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
นางสาวภัทร์นรินทร์ สุวรรณมณี นักวิชาการสถิติ
นางสาวรัตน์ติญา ใจคำลือ นักวิชาการสถิติ
นางสาวปุณยานุช รักชื่อ เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาวสุริยาพร เชื้อนิล เจ้าพนักงานสถิติ
นายณัฐพล เซียะสมาน เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาวสิริกาญจน์ ผลนา เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาวณัฐหทัย เสงี่ยมพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติ
นายถนอมศักดิ์ ยอดถา เจ้าพนักงานสถิติ
นายวรนาถ รัตนผัสสะ เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาววิภาวรรณ โชติช่วง เจ้าพนักงานสถิติ
นายวุฒินันต์ มะทอง เจ้าพนักงานสถิติ
นายภัทรดนัย วสันต์ดิลก เจ้าพนักงานสถิติ
นายธนดล ณะตาดำ เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาววัชรีวรรณ วงษ์สุวรรณ เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาววนิดา สนธินุช เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาวปวีณา ใจเมือง เจ้าพนักงานสถิติ
นายประชานุรักษ์ วงษ์หาจักร เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาวเด่นนภา เสกเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติ
นายอานันต์ บุญลาย เจ้าพนักงานสถิติ
นายภาณุพันธ์ ทองเรือง เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาวณรัชต์หทัย ทวีนิวัฒน์ เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาวปรียาการย์ วงอั้ว เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาวศศิภา ชาตรีฤทธา เจ้าพนักงานสถิติ
นายชนะ เสือดิษฐ์ เจ้าพนักงานสถิติ
นางสาวแววระวี เจริญดี พนักงานสำรวจ
นายเนธิพงศ์ หนองสูง พนักงานสำรวจ

หมายเลขโทรศัพท์ 0-22352131 ต่อ 201, 203, 211 และ 215