Menu

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มสถิติวิเคราะห์ สำนักแผนงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจและประมวลผลสถิติการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี มีหน้าที่ ดังนี้
  1. จัดเตรียมรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล คำนิยาม ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ
  2. เตรียมคู่มือการวางแผนสุ่มตัวอย่างและการประมวลผล รวมทั้งวิเคราะห์เชิงสถิติ
  3. สำรวจข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
  4. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จัดทำแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ และนำเสนอเป็นรายงาน
  5. จัดทำฐานข้อมูลการประมวลผลทางสถิติและการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ
  6. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  7. ให้การบริการและเผยแพร่สถิติแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถิติการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้แก่หน่วยงานต่างๆ
  8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย