Menu

บุคลากร

who icon
นายสุรัฐ  ศิริไสยาสน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต


นายณชพงศ์ ประนิตย์
เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ

นายสาคร ปู่ดำ
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ

นายบพิธ ชมเชย
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ

นายแทนไท วงศ์เสรี
เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ

ว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายทรงชัย ณ นคร
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

นายคะนอง ดวงแก้ว
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

นางเมทินี วงศ์สรรพ์
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

นางสาวพิรีกาญจน์ เจริญวัฒนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอริสา โอภิธากร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นายจอมลาภ ยอดพรมทอง
เจ้าพนักงานขนส่ง

ว่าง
นายท้ายเรือกลชายทะเล

นายวิชัย นุชธานี
นายช่างเครื่องเรือกล

นายกัณฑกฤช เกาะสมุทร
กะลาสี