th en

Menu
 
 
A+ A A-

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง (สปว. กคร.) คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ /2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตาม พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กับข้าราชการใน สปว. และ กคร.