th en

Menu
 
 
A+ A A-

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 47/2559 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวเพื่อยอมรับและผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสาร ตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2558