th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เดินทางตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
(07-01-2563) 

 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เดินทางตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีพร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานห้องควบคุมการจราจรทางน้ำ (AIS) และการเชื่อมต่อระบบ CCTV ของท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชัย คำคง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับพร้อมรายงานการติดตั้งระบบ CCTV กับท่าเรือโดยสารต่าง ๆ อาทิ ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ท่าเรือส่งเสริม และท่าเรือลมพระยา ซึ่งท่าเรือในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทั้งหมด 18 ท่า ขณะนี้เชื่อมต่อแล้ว 11 ท่า และ

          ในการนี้ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้เน้นย้ำ นโยบายต่าง ๆ ของ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วย          ว่าการกระทรวงคมนาคม อาทิ เรื่องการกำกับดูแล ความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ การออกใบอนุญาต             สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ และการขุดลอกต่างตอบแทน ซึ่งต้องบูรณาการร่วมกับจังหวัด ในฐานะที่กรมเจ้าท่าเป็นผู้กำกับดูแล ต้องกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขการขุดลอกที่เหมาะสม เพื่อให้โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย เป็นต้น และนโยบาย ต่าง ๆ ของนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เช่นการเชื่อมสัญญาน CCTV จากผู้ประกอบการท่าเรือเพื่อควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัย อีกทั้งได้กล่าวเพิ่มเติม ถึงเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลของท่าเรือ การประสานข้อมูล หากเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยต้องสามารถประสานงานได้อย่างทันท่วงที การจัดทำฐานข้อมูล ท่าเรือ อู่เรือ คนประจำเรือ การตรวจวัดขนาดเรือขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส เป็นต้น ความพร้อมของการของบประมาณ ปี 2564 รวมถึง ความพร้อม ในการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน และนักท่องเที่ยว ในเทศกาลปีใหม่ 2563ภาพกิจกรรม:

 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เดินทางตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี   วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เดินทางตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี   วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เดินทางตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี   วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เดินทางตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี   วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เดินทางตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี   วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เดินทางตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี   วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เดินทางตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี   วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เดินทางตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี   วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ) เดินทางตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี 

back to top