Buca escort

sakarya escort sakarya escort serdivan escort sakarya escort webmaster forum serdivan escort serdivan escort serdivan escort
escort bayan kayseri escort nevşehir escort ankara escort rokettube sakarya escort adapazarı escort akyazı escort erenler escort ferizli escort hendek escort karasu escort sapanca escort serdivan escort söğütlü escort
ข่าวผู้บริหาร.

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(25-01-2562)
      วันที่ 25 มกราคม 2562 กรมเจ้าท่า ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) เป็นประธานในพิธีเปิด และอธิบดีกรมเจ้าท่า (นายสมศักดิ์ ห่มม่วง) ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาฯ โดยเป็นไปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ในการจัดทำแผนพัฒนาท่าเรือฯ ดังกล่าว ซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมได้กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทการพัฒนาท่าเรือกับเศรษฐกิจของประเทศ” โดยสาระสำคัญได้กล่าวถึง วิวัฒนาการโลกผ่านการคมนาคม รวมถึงให้ความสำคัญของการพัฒนาท่าเรือที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง และประเด็นท้าทายในอนาคต ซึ่งกรมเจ้าท่าต้องให้ความสำคัญ เช่น IMO Audit IUU MARPOL ANNEX VI และ จท. 4.0 ซึ่งการมีท่าเรือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศและการเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมา

       สำหรับการอภิปรายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาท่าเรือของไทย” ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 
- ประเด็น “แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ของประเทศอย่างบูรณาการ” โดย นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มโลจิสติกส์การขนส่ง สำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
- ประเด็น “การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางน้ำของไทย” โดย นายธานี นันทวัฒนาศิริชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการขนส่ง บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด
- ประเด็น “ภาพรวมอุตสาหกรรมท่าเรือและทิศทางการพัฒนาของการท่าเรือแห่งประเทศไทย” 
โดย นายจิรวิชญ์ กล่อมเภรี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาองค์กร การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
- ประเด็น “(ร่าง) แผนพัฒนาท่าเรือฯ” โดย นางชนินทร วรวนาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน กรมเจ้าท่าและดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการขนส่งอย่างกว้างขวางด้วย
        ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ขะได้รวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มาจัดทำสรุปผลการสัมมนาแผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศต่อไปภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี     กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี      

back to top