th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคม VHF/FM ระบบ Digital ย่านความถี่ Marine Band รุ่นที่ 7 ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
(08-07-2559)กรมเจ้าท่า โดย กลุ่มงานพัฒนาบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคม VHF/FM ระบบ Digital ย่านความถี่ Marine Band รุ่นที่ 7 โดยมีนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 


ภาพกิจกรรม:

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคม VHF/FM ระบบ Digital ย่านความถี่ Marine Band รุ่นที่ 7 ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่   นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคม VHF/FM ระบบ Digital ย่านความถี่ Marine Band รุ่นที่ 7 ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่   นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคม VHF/FM ระบบ Digital ย่านความถี่ Marine Band รุ่นที่ 7 ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่   นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคม VHF/FM ระบบ Digital ย่านความถี่ Marine Band รุ่นที่ 7 ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่   นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคม VHF/FM ระบบ Digital ย่านความถี่ Marine Band รุ่นที่ 7 ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่    

back to top