th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินและงานเครื่องหมายการเดินเรือในลำแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แก่องค์การปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 6 มิถนายน 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
(07-06-2559)เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินและงานเครื่องหมายการเดินเรือในลำแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง  แก่องค์การปกครองท้องถิ่น โดยมี นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินและงานเครื่องหมายการเดินเรือในลำแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แก่องค์การปกครองท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 6 มิถนายน 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินและงานเครื่องหมายการเดินเรือในลำแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แก่องค์การปกครองท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 6 มิถนายน 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินและงานเครื่องหมายการเดินเรือในลำแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แก่องค์การปกครองท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 6 มิถนายน 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินและงานเครื่องหมายการเดินเรือในลำแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แก่องค์การปกครองท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 6 มิถนายน 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินและงานเครื่องหมายการเดินเรือในลำแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แก่องค์การปกครองท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 6 มิถนายน 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินและงานเครื่องหมายการเดินเรือในลำแม่น้ำและบริเวณชายฝั่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แก่องค์การปกครองท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 6 มิถนายน 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 

back to top