th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์(Counter Service) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า
(22-04-2559)พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับ ระหว่างกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดย นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดย นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง สำหรับสำนัก     ทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ตกลงอนุญาตให้กรมเจ้าท่าสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียน ประวัติราษฎร      ที่ได้รวบรวมและจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ได้จัดเก็บไว้ในทะเบียนบ้าน และให้กระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์   ด้วยวิธีการบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์(Counter Service)โดยเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าที่ได้รับอนุญาตผ่านโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์(Counter Service) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์(Counter Service) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์(Counter Service) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า    กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์(Counter Service) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์(Counter Service) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ ขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์(Counter Service) และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า       

back to top