th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่าออกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 84/2559 เรื่อง ให้เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจ นำเรือพร้อมทะเบียนเรือมารายงานตนเองที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก(Port In – Port Out Controlling)
(21-04-2559)กรมเจ้าท่าออกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 84/2559 เรื่อง ให้เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจ นำเรือพร้อมทะเบียนเรือ มารายงานตนเองที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก(Port In – Port Out Controlling)

ตามที่รัฐบาลโดยศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ดำเนินการมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559, คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2558 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควยคุม รวมถึงเพื่อเป็นการกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออกประกาศให้เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจ นำเรือพร้อมทะเบียนเรือมารายงานตนเองที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก(Port In – Port Out Controlling)ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่าออกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 84/2559 เรื่อง ให้เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจ นำเรือพร้อมทะเบียนเรือมารายงานตนเองที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก(Port In – Port Out Controlling)       


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 84_2559.pdf
เรือประมงที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือตามคำสั่ง หน.คสช.จำนวน514ลำ.pdf
เรือประมงที่มีทะเบียนแต่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากกรมเจ้าท่า3600ลำ.pdf
back to top