th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานการสัมมนาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยทางทะเล ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า
(18-02-2559)นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานการสัมมนาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยทางทะเล ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการแก้ไขขนาดและเครื่องยนต์ประมง แนวทางการออกใบอนุญาตใช้เรือและใบทะเบียนเรือไทย ความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเล รวมทั้ง สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ภาพกิจกรรม:

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานการสัมมนาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยทางทะเล ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานการสัมมนาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยทางทะเล ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานการสัมมนาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยทางทะเล ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานการสัมมนาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยทางทะเล ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานการสัมมนาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมและการจัดการความปลอดภัยทางทะเล ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า  

back to top