th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสครั้งที่1/2557
(16-06-2557)กรมเจ้าท่า ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสครั้งที่1/2557 โดยมี นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีด้านความปลอดภัย ฐานะประธานคณะกรรมการ เป็นผู้เปิดการประชุม และมี นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นผู้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการในฐานะผู้จัดทำ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม4 อาคาร 2 ชั้น 6

ภาพกิจกรรม:

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสครั้งที่1/2557  การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสครั้งที่1/2557  การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสครั้งที่1/2557   

back to top