th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. กรมเจ้าท่า โดยเรือเอก อภิชิต ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจท่าเทียบเรือเซนจูรี่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
(08-10-2562)

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. กรมเจ้าท่า โดยเรือเอก อภิชิต ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เดินทางไปออกตรวจท่าเทียบเรือเซนจูรี่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีเรือบรรทุกสินค้ากะลาปาล์มเข้าเทียบท่าและขนถ่ายสินค้ากะลาปาล์ม เพื่อตรวจสอบและหามาตราการในการป้องกันและลดฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน ซึ่งจากการตรวจสบอท่าเทียบเรือและเจ้าของสินค้าได้มีการป้องกันด้วยวิธีการ ดังนี้
1. บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ - เรือบรรทุกสินค้ามีการปิดระวาง และเปิดระวางเฉพาะสินค้าที่ทำการ discharge - รถบรรทุกที่รับสินค้า มีการคลุมผ้าใบเพื่อป้องกันสินค้าฟุ้งกระจาย - มีคนงานคอยฉีดน้ำบริเวณพื้นเพื่อไล่ฝุ่นละออง และรักษาความสะอาด
2. บริเวณพื้นที่หลังท่าเทียบเรือ บริเวณลานกองสินค้า - มีการติดตั้ง sprinker เพื่อฉีดน้ำป้องกันฝุ่นละอองและรักษาอุณหภูมิของสินค้า
ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้มีการเพิ่มเติมคนงานเพื่อฉีดละอองน้ำป้องกันฝุ่นละออง เพิ่มเติมบริเวณลานชั่งสินค้าและถนนหลังท่าเทียบเรือ เพื่อให้การป้องกันและลดฝุ่นละอองอีกด้วย