th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 14/2562 เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล
(28-01-2562)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 14-2562 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสเเละมีหลักธรรมาภิบาล (ฉบับไทย-อังกฤษ).pdf