th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง ผลการสอบประเมินภาคทฤษฎีของผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษาและใบรับรองหลักสูตรของสถานศึกษาฝึกอบรม รอบที่ 2
(25-01-2562)


เอกสารแนบ:


ประกาศ กคร._25012562.pdf