th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 79/2563 เรื่อง ข้อมูลเรือของบุคคลผู้ไม่ต้องด้วยลักษณะที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือไทยซื่งได้รับปนุญาตให้ทำการค้าในน่านน้ำไทย ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481
(23-04-2563)


เอกสารแนบ:


ประกาศ 47 ทวิ.PDF