th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่49/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(25-03-2563)

มาตรการปฏิบัติตนสำหรับบุคลากร มาตรการปฏิบัติตนสำหรับบุคคลภายนอก และ Work from home


เอกสารแนบ:


ประกาศฉบับที่ 49/2563 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แบบรายงานการปฏิบัติงานภายในที่พักของกรมเจ้าท่า
ข้อตกลงการปฏิบัติงานภายในที่พักของกรมเจ้าท่า