th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 32/2562 กรมเจ้าท่า กำหนดควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราวและยกเลิกข่าวฉบับที่ 28/2562
(04-08-2562)

     กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
เป็นการเฉพาะคราว ด้วยกองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี (คตร.) จะทำการฝึกซ้อมรูปขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพรัะราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  ถึง ปากคลองมอญ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

    ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัย และจัดระเบียบการจราจรทางน้ำ เพื่อการรักษาความปลอดภัยให้กับขบวนเรือพระราชพิธี โดยอาศัยอำนาจตามาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520 จึงให้ยกเลิกข่าวกรมเจ้าท่า ที่ 28/2562 เรื่อง กำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว และให้ใช้ข่าวฉบับนี้แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

                   1. พื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา

                  ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 15.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

              -  ด้านทิศเหนือ   สะพานกรุงธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

              -  ด้านทิศใต้       ปากคลองมอญ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

              2. การควบคุมการจราจรทางน้ำ

                    2.1 ให้เรือทุกลำที่แล่นผ่านพื้นที่ตามข้อ 1 ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษ เดินเรืออย่างช้า
และเบาเพื่อไม่ให้คลื่นกระทบต่อการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธี

                     2.2 ให้เรือทุกลำหลีกทางให้กับขบวนเรือ ห้ามสวนหรือแซงขบวนเรือโดยเด็ดขาด และสำหรับเรือโดยสารข้ามฝากให้หยุดเดินเรือชั่วคราว รอจนกว่าขบวนเรือผ่านหรือรอฟังคำสั่งจากเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้เดินเรือได้ตามปกติ

                     3. คำเตือน

                     ผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มีความผิดระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน

 

                                                             ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                          4 สิงหาคม 2562


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 32.pdf