th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 9.2562 กรมเจ้าท่า จัดประชุมระดับประเทศครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพ การขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล
(21-03-2562)

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดประชุมระดับประเทศ ครั้งที่ 2 การศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเชื่อมโยงการขนส่ง                   ของประเทศเพื่อเศรษฐกิจไทย” นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร


          กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  เล็งเห็นความสำคัญของการขนส่งสินค้าทางน้ำในแม่น้ำป่าสัก ช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสัก ถึงอำเภอท่าเรือ รวมไปถึงการพัฒนาการเดินเรือเหนือเขื่อนพระราม 6 ไปจนถึงอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่งประสบปัญหาหลายประการ อาทิ ความแออัดของการเดินเรือในลำน้ำ ความหนาแน่นของท่าเรือ ปัญหาขาดที่จอดเรือระหว่างขนถ่ายสินค้า ปัญหาความตื้นเขินของร่องน้ำในฤดูแล้งฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขนส่งทางน้ำในแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความสามารถในการรองรับ ของแม่น้ำป่าสัก นั้น กรมเจ้าท่าจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของกรมเจ้าท่า ที่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำ  เป็นการยกระดับเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำของไทย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการขนส่งด้านโลจิสติกส์รวมถึง ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการเดินเรือเหนือเขื่อนพระราม 6


          กรมเจ้าท่า ตระหนักและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดการศึกษาโครงการ สำหรับการประชุมระดับประเทศ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 การประชุมระดับจังหวัดอีก 3 ครั้ง นั้น ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความพึงพอใจต่อโครงการ เพราะทำให้การขนส่ง เกิดความความสะดวกสบายมากขึ้น เดินทางทางน้ำ         ได้รวดเร็ว กระตุ้นการค้า การลงทุน  และเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสำหรับการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นการประชุมระดับประเทศครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการนำเสนอร่างแผนพัฒนาโครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนใจ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และลดข้อขัดแย้งที่อาจจะส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการและเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อกังวล การเดินเรือและกฎระเบียบข้อบังคับการเดินเรือ รายละเอียดการพัฒนาและประโยชน์จากการพัฒนาโครงการ อาทิ เกิดการ Shift Mode มาเป็นการขนส่งสินค้าทางน้ำประมาณ 3.5 ล้านตัน/ปี ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ลดผลกระทบจากการกัดเซาะตลิ่งด้วยการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวรวม 43.5 กิโลเมตร และผลประโยชน์ทางอ้อมอื่น ๆ ได้แก่ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่ง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการขนส่งทางถนนซึ่งจะช่วยลดปริมาณจราจรและการซ่อมบำรุงถนน และช่วยในการลดฝุ่นละอองได้อีกด้วย


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักแผนงาน กรมเจ้าท่า โทรศัพท์ 02-2337163 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 9.2562.pdf