th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยและพระราชบัญญัติเรือไทย”
(30-03-2559)   วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภั ัย เป็นประธานเปิดโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยและพระราชบัญญัติเรือไทย” ณ ห้องศรีพระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรกรมเจ้าท่าเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และพระราชบัญญัติเรือไทยที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘
โดยในช่วงเช้า รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ กฎระเบียบในการปฏิบัติงานทั้งกรณีเรือและประกาศนียบัตรที่ใช้สำหรับเรือประมง การอนุญาตให้ทำการงานในเรือ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก นายประเทศ ซอรักษ์ หัวหน้ากลุ่มนิติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมประมง บรรยายหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดประมง พ.ศ.๒๕๕๘”

ภาพกิจกรรม:

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยและพระราชบัญญัติเรือไทย”  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยและพระราชบัญญัติเรือไทย”  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยและพระราชบัญญัติเรือไทย”    นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยและพระราชบัญญัติเรือไทย”  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและยกร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยและพระราชบัญญัติเรือไทย” 

back to top