th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ออกตรวจความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
(16-11-2558)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ นำเจ้าหน้าที่จากสำนักมาตรฐานเรือ กองวิศวกรรม กลุ่มตรวจการเดินเรือ พร้อมสื่อมวลชน ลงเรือเจ้าท่า 37 ออกตรวจความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ออกตรวจความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ออกตรวจความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558   นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ออกตรวจความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558     นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ออกตรวจความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558  

back to top