th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

รจท.(ปภ)ต้อนรับผู้แทนIMOและผู้แทนประเทศASEAN
(12-11-2558)

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียนวันที่ 11 พ.ย. 2558 นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน ในการประชุม Second Regional Meeting for the development of Ballast Water Management(BWM) Regional Strategy for the ASEAN countries ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 2558 ณ ห้องพิมาน โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพ

ภาพกิจกรรม:

รจท.(ปภ)ต้อนรับผู้แทนIMOและผู้แทนประเทศASEAN  รจท.(ปภ)ต้อนรับผู้แทนIMOและผู้แทนประเทศASEAN  รจท.(ปภ)ต้อนรับผู้แทนIMOและผู้แทนประเทศASEAN  รจท.(ปภ)ต้อนรับผู้แทนIMOและผู้แทนประเทศASEAN  รจท.(ปภ)ต้อนรับผู้แทนIMOและผู้แทนประเทศASEAN           

back to top