th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมเจ้าท่า
(30-09-2558)นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมเจ้าท่า เพื่อรับทราบคำสั่งและดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดตามแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ประเด็นที่ 7 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)  และคัดเลือกชุดข้อมูลของกรมเจ้าท่า เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักมาตารฐานเรือภาพกิจกรรม:

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมเจ้าท่า  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมเจ้าท่า  นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมเจ้าท่า   

back to top