th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางจิราภรณ์ จันทศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า
(10-09-2558)นางจิราภรณ์ จันทศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีนางพรทิพย์ แก้วมูลคำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นางจิราภรณ์ จันทศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า  นางจิราภรณ์ จันทศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า  นางจิราภรณ์ จันทศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า  นางจิราภรณ์ จันทศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า  นางจิราภรณ์ จันทศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า 

back to top