th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กระทรวงคมนาคม – กระทรวงเกษตรฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร
(15-06-2558)

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ เลขานุการกรม กรมเจ้าท่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงคมนาคม กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม วันที่ 15 มิถุนายน 2558

ภาพกิจกรรม:

กระทรวงคมนาคม – กระทรวงเกษตรฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร  กระทรวงคมนาคม – กระทรวงเกษตรฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร  กระทรวงคมนาคม – กระทรวงเกษตรฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร  กระทรวงคมนาคม – กระทรวงเกษตรฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร  กระทรวงคมนาคม – กระทรวงเกษตรฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร       

back to top