th en

Menu
 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและอันดามัน (VTS ระยะที่ ๓) (พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)
(26-03-2563)เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 2
ราคากลาง
ราคากลาง 2
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


back to top