th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(26-03-2563)
เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า
ราคากลาง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา


back to top