Menu

th en

 
 
A+ A A-
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ต.ค. ถึง ๑๖ ต.ค. ๖๑)
(10-10-2561)เอกสารแนบ:


ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
รายการประกอบแบบ
ราคากลาง
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นback to top