th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานสำหรับปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า
(03-04-2560)นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานสำหรับปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่าภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานสำหรับปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานสำหรับปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานสำหรับปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานสำหรับปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานสำหรับปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานสำหรับปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า 

back to top