th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา
(29-08-2557)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประมาณ 300 คน       กรมเจ้าท่ามีแนวคิดสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มเป้าหมาย และขยายวัตถุประสงค์ นำเครือข่าย    ออกไปสู่ภาคประชาชน หรือองค์กรต่างๆ สู่แนวทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับกรมเจ้าท่า    ตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันกับภารกิจที่จะมอบหมายให้เป็นเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรต่างๆ        โดยเครือข่ายเริ่มต้นจากส่วนกลาง (พนักงานราชการรุ่นแรกจำนวน ๑๕๐ คนเป็นอาสาวารีต้นแบบ) และขยายออกไปครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทุกสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค เครือข่ายอาสาวารีเป็นกลุ่มประชาชน หรือกลุ่มองค์กรที่อยู่ประจำถิ่นเข้ามา       เป็นเครือข่ายกับกรมเจ้าท่า เพื่อประสานการทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัยอันอาจเกิดจากการใช้เรือและท่าเทียบเรือ และ  การสัญจรทางน้ำโดยทั่วไป การแจ้งเหตุเกี่ยวกับมลภาวะทางน้ำ การกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ กรมเจ้าท่า จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วม การร่วมแรง ร่วมใจและเสียสละของกลุ่มประชาชน อันเป็นพื้นฐานของงานเครือข่ายอาสาวารี 
        กรมเจ้าท่า ได้จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดมาแล้ว 13 รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ เครือข่ายกรุงเทพมหานคร , รุ่นที่ ๒ จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม , รุ่นที่ ๓ จังหวัดชลบุรี , รุ่นที่ 4 จังหวัดลำปาง , รุ่นที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี , รุ่นที่ 6 เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี , รุ่นที่ 7 จังหวัดตราด , รุ่นที่ 8 จังหวัดพิษณุโลก , รุ่นที่ 9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , รุ่นที่ 10 จังหวัดหนองคาย , รุ่นที่ 11 จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 12 จังหวัดนครพนม และรุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 2,046 คน
       โครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมุกดารา บีชวิลล่า แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีการอบรมความรู้เบื้องต้นในภาพรวมของเครือข่ายอาสาวารี กิจกรรมปลูกฝังความเป็นอาสาสมัคร จิตสาธารณะการเสียสละทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หวงแหนและเป็นตัวแทน    “เจ้าท่า” ในการปกปักรักษาแหล่งน้ำอันเป็นสาธารณสมบัติของชาติที่อยู่ในความดูแลของ “เจ้าท่า” การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ  ภารกิจของกรมเจ้าท่าที่เชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าท่าภูมิภาคและเจ้าท่าสาขานำเข้าสู่อาสาวารีและเครือข่ายอาสาวารี ความก้าวหน้าของเครือข่ายอาสาวารี บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายอาสาวารีตามกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรการความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำและข่ายการสื่อสารอันเป็นความจำเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพและการนำส่งผู้ป่วย  
        สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าเป็นเครือข่ายอาสาวารี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ส่วนตรวจการเดินเรือ โทรศัพท์ ๐ 2๒๓๓ 0๔๓๗ , 0 2233 1311-8 ต่อ ๓๐๘ , ๓๐๙ , ๒๒๙ หรือ    สายด่วน ๑๑๙๙ 

                                                                                      ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
                                                                                      25 สิงหาคม 2557ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา  กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา 


เอกสารแนบ:


36.2557.pdf
back to top