th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)
(26-08-2557)

กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014) โดบเข้าร่วมสังเกตุการณ์ และร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เมื่อวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2557 ณ ท่าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์            กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)  โดยมีนายสมชาย จันทร์รอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีฯ โดยการฝึกซ้อมฯ ครั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการบินพลเรือน จัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014) พร้อมทั้งหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน กว่า 38 หน่วยงาน ภายในงานจะมีการแสดงการสาธิตการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการจัดแสดงอากาศยานของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน โดยกรมเจ้าท่า มีผู้แทนจากสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำรับโลห์จากประธานในพิธี และฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี เข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ  เมื่อวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2557 ณ ท่าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)   กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)   กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)     กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)   กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)   กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)   กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)   กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)   กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)   กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)   กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)   กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)   กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)   กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)   กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)   กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)   กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)   กรมเจ้าท่า เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2557 (SAREX 2014)  

back to top