th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงนามการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนประเทศภาคี จีน ลาว พม่า ในการประชุม (JCCCN)
(02-03-2561)การประชุม JCCCN(ฝ่ายไทย) ได้เสร็จสิ้นไปด้วยดี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศภาคีสมาชิกทั้ง 4 ประเทศ (ไทย ลาว พม่า จีน)
ได้ร่วมลงนามความตกลงในรายงานผลการประชุม สรุปได้ดังนี้ 
1. จัดเตรียมการสำรวจความปลอดภัยใน การเดินเรือร่วมสี่ฝ่าย (Joint Inspection)
2. จัดทำเว็บไซต์ JCCCN เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับประเทศสมาชิกและผู้ที่สนใจ
3. จัดเตรียมการฝึกซ้อมการติดต่อสื่อสารเพื่อการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (Search and Rescue Table Top Exercise) ระหว่างหน่วย SAR ของประเทศสมาชิก
ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JCCCN ครั้งที่ 17 ในปี 2562 ที่พัทยา
นอกจากนี้ ประเทศจีนได้เสนอความร่วมมือและการสนับสนุนในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ AIS และ VHF
ในอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ให้กัยฝ่ายไทยด้วย


ภาพกิจกรรม:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงนามการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนประเทศภาคี จีน ลาว พม่า ในการประชุม (JCCCN)  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงนามการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนประเทศภาคี จีน ลาว พม่า ในการประชุม (JCCCN)  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงนามการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนประเทศภาคี จีน ลาว พม่า ในการประชุม (JCCCN)   

back to top