th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง "แนวทางการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี" เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องอโนมา 2, 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
(30-03-2560)นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง "แนวทางการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี" โดยมีนาวาตรี สมนึก สุขวณิช ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องอโนมา 2, 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง "แนวทางการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี"  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องอโนมา 2, 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง "แนวทางการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี"  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องอโนมา 2, 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง "แนวทางการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี"  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องอโนมา 2, 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง "แนวทางการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี"  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องอโนมา 2, 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 

back to top