th en

Menu
 
 
A+ A A-

ร่วมแสดงความคิดเห็น

hearring

   
(12-12-2562) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดทําและแสดงเครื่องหมาย การจัดให้มีเอกสารที่จําเป็น และการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖   
(21-01-2562) ร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการ การติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือหรือเครื่องมืออย่างใด ๆ ที่ไม่ให้เรือเคลื่อนจากจุดที่จอด และ ร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ประจำเรือสำหรับเรือประมง