th en

Menu
 
 
A+ A A-

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (สปว.)

:- รับแจ้งเรือเข้า-ออก ขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ขอทำหนังสือรับรองฯ ยื่นหนังสือชี้แนวเขต ประกาศนียบัตรรับรองฯ การออกใบรับรองฯ

Documents
อัตราค่าธรรมเนียมสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 66 Kilobytes 08-09-2014
ส่วนตรวจการเดินเรือ การมีส่วนร่วมของประชาชน 187 Kilobytes 08-09-2014
ศูนย์สื่อสารฯ แผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 503 Kilobytes 08-09-2014
วิธีการปฏิบัติงานการแจ้งข้อมูลเรือเข้าและออกน่านน้้าไทยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต VTMIS WEBBOOKING ของ ศจป. 2.37 Megabytes 08-09-2014
วิธีการปฏิบัติงาน การแจ้งข้อมูลเรือเข้าและออกน่านน้้าไทยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (VTMIS WEB BOOKING) 5.42 Megabytes 08-09-2014
รับรองบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย 113 Kilobytes 08-09-2014
ต่ออายุใช้ท่าเทียบเรือเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส 115 Kilobytes 08-09-2014
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 305 Kilobytes 08-09-2014
ขั้นตอนการแจ้งเรือเข้า-ออก เขตท่าเรือศรีราชา 102 Kilobytes 08-09-2014
การรับรองประกาศนียบัตรเรือเฉพาะประเภทหรือพนักงานวิทยุในเรือเดินทะเล 84 Kilobytes 08-09-2014
การรับรองประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีอื่น 87 Kilobytes 08-09-2014
การยกเว้นประกาศนียบัตร 96 Kilobytes 08-09-2014
การติดต่อราชการ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ 83 Kilobytes 08-09-2014
การตรวจปล่อยเรือ 108 Kilobytes 08-09-2014
BusinessFlow 307 Kilobytes 08-09-2014