Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า เร่งบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลกองเรือไทย
(18-10-2564)จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กรมเจ้าท่า เร่งบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลกองเรือไทย

โดยวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นประธานในการประชุมฯ มีผู้อำนวยการสำนัก/กอง ส่วนกลาง พร้อมด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า ได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลเรือ พร้อมจัดทำ Dashbord สำหรับเมืองท่าต่างๆ ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 และสาขา สามารถตรวจสอบข้อมูลกองเรือไทย (White List) ที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานได้อย่างสะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว

ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกองเรือไทย ในด้านต่างๆได้แก่ การจัดการฐานข้อมูลกองเรือไทยก่อน พ.ศ.2548 การจัดการฐานข้อมูลกองเรือไทยหลัง พ.ศ.2548 การจัดการฐานข้อมูลกองเรือไทยของปีพ.ศ.2561 พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 รวมถึงการ Data Cleansing ข้อมูลกองเรือไทย เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลกองเรือไทยทั้งหมด การสะสางข้อมูลกองเรือไทย การใช้ประโยชน์จากข้อมูลกองเรือไทยในระบบ Thisis และการควบคุมคุณภาพงานทะเบียนเรือ ซึ่งระบบจัดการข้อมูลกองเรือไทยที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือได้พัฒนาและจัดทำจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลกองเรือไทยของประเทศไทย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองเรือไทยของกรมเจ้าท่า พร้อมส่งผลดีในด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ การประมง และภาคการส่งออกของประเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐและนโยบายของกระทรวงคมนาคมต่อไป
_____________________________
8 ต.ค.2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า เร่งบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลกองเรือไทย  กรมเจ้าท่า เร่งบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลกองเรือไทย  กรมเจ้าท่า เร่งบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลกองเรือไทย  กรมเจ้าท่า เร่งบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลกองเรือไทย  กรมเจ้าท่า เร่งบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลกองเรือไทย  กรมเจ้าท่า เร่งบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลกองเรือไทย  กรมเจ้าท่า เร่งบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลกองเรือไทย 

back to top
 
xxxxxxxx