Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ ให้เกียรติเป็นองค์ปาถกฐาในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทการขนส่งทางทะเล กรณีศึกษาของประเทศไทย ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในบริบทการขนส่งทางทะเล
(23-03-2564)วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ ให้เกียรติเป็นองค์ปาถกฐาในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทการขนส่งทางทะเล กรณีศึกษาของประเทศไทย ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในบริบทการขนส่งทางทะเล (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework: A Process to Mainstream the Maritime Sector) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานเอกชนระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยใช้รูปแบบการประชุมฯ ที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นแบบ
สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลในภูมิภาคของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก นำไปสู่การนำเสนอแนวความคิดความร่วมมือเพื่อเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UNSDGs) ในบริบทการขนส่งทางทะเล รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดและเครื่องมือในการพัฒนาให้บรรลุผล UNSDGs ซึ่งผลลัพธ์ของการประชุมฯ ในครั้งนี้จะช่วยสร้างบทบาทให้ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทการขนส่งทางทะเลขององค์การระหว่างประเทศ


ภาพกิจกรรม:

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ ให้เกียรติเป็นองค์ปาถกฐาในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทการขนส่งทางทะเล กรณีศึกษาของประเทศไทย ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในบริบทการขนส่งทางทะเล  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ ให้เกียรติเป็นองค์ปาถกฐาในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทการขนส่งทางทะเล กรณีศึกษาของประเทศไทย ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในบริบทการขนส่งทางทะเล  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ ให้เกียรติเป็นองค์ปาถกฐาในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทการขนส่งทางทะเล กรณีศึกษาของประเทศไทย ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในบริบทการขนส่งทางทะเล  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ ให้เกียรติเป็นองค์ปาถกฐาในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทการขนส่งทางทะเล กรณีศึกษาของประเทศไทย ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในบริบทการขนส่งทางทะเล  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ ให้เกียรติเป็นองค์ปาถกฐาในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทการขนส่งทางทะเล กรณีศึกษาของประเทศไทย ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในบริบทการขนส่งทางทะเล  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ ให้เกียรติเป็นองค์ปาถกฐาในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทการขนส่งทางทะเล กรณีศึกษาของประเทศไทย ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในบริบทการขนส่งทางทะเล  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ ให้เกียรติเป็นองค์ปาถกฐาในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทการขนส่งทางทะเล กรณีศึกษาของประเทศไทย ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในบริบทการขนส่งทางทะเล  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ ให้เกียรติเป็นองค์ปาถกฐาในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทการขนส่งทางทะเล กรณีศึกษาของประเทศไทย ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในบริบทการขนส่งทางทะเล   

back to top
 
xxxxxxxx