Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”
(17-03-2564)กรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” โดยมีนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ กล่าวรายงานโดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า บุคลากรจากภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 80 คน ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

 

กรมเจ้าท่ามีภารกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแล การส่งเสริม การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง ให้ครอบคลุมถึงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เป็นการประกอบกิจการเพื่อรองรับการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่สองรูปแบบขึ้นไปภายใต้สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบฉบับเดียว จากสถานที่ซึ่งผู้ประกอบขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่ส่งมอบของในอีกประเทศหนึ่ง ( Place to Place หรือ Port to Place หรือPlace to Port ) เป็นตามพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดเป็นกฎหมายเฉพาะที่ตราขึ้นเพื่อรองรับการปฎิบัติตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น 1. การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายนั้นใช้บังคับว่าควรแก้ไข ปรับปรุง ในนิยามการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามมาตรา 4 และสัญญาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากหน่วยงานภาครัฐ 2. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเรื่องการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากหน่วยงานภาคเอกชน

 

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีทั้งเวทีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะมาร่วมพิจารณาในเรื่องความเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขขอบเขตกฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และมีเวทีสำหรับภาคเอกชนที่จะมาช่วยสะท้อนปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ในระยะที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อมั่นว่า ผลการสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้ประเทศไทยได้พัฒนากฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ อันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบการขนส่งที่ไร้รอยต่อที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่งตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่อีกด้วย

 

สำหรับการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหากฎหมายการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” นี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายจุฬา สุขมานพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตลอดจนวิทยากรจากกระทรวงคมนาคมและกรมเจ้าท่า เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง รับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเป็นข้อมูลนำมาวิเคราะห์และแก้ไข เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันด้านการขนส่งของประเทศในอนาคต

 

_____________________________

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”  กรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”  กรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”  กรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”  กรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”  กรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”  กรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”  กรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”  กรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”  กรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”  กรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”  กรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ”  กรมเจ้าท่า ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ปัญหาการขนส่งภายในประเทศ และการขนส่งสาธารณะ กับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” 

back to top
 
xxxxxxxx