th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง

13-09-2559
สรุปการประชุมชี้แจงโครงการ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมเส้นทาง EAST-WEST FERRY เชื่อมโยงระบบขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขรเชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST FERRY
22-08-2559
กำหนดการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการนำเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน และรายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ครั้งที่ 3 โครงการศึกาาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียนจังหวัดชลบุรี
15-07-2559
การประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับทราบความต้องการและฟังความคิดเห็นของชุมชน กลุ่มองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่)01-06-2559
กลุ่มงานพัฒนาบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัด “โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ณ ห้องฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาบุคคล อาคาร ๑ ชั้น ๔ และศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

Page 8 of 17
back to top