th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
(25-01-2561)นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ (แผนชาติ) โดยประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันขนาดใหญ่ตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในแผนชาติ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมป่าสัก อาคาร ๖ ชั้น ๓ กรมเจ้าท่าภาพกิจกรรม:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  

back to top