th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมนำลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 333 เพื่อตรวจการเดินทางของประชาชนและตรวจการจราจรทางน้ำ โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณท่าเรือสาทร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560
(04-10-2560)นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง พร้อมนำลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 333 เพื่อตรวจการเดินทางของประชาชนและตรวจการจราจรทางน้ำ โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณท่าเรือสาทร ในวันที่ ตุลาคม 2560

ภาพกิจกรรม:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมนำลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 333 เพื่อตรวจการเดินทางของประชาชนและตรวจการจราจรทางน้ำ โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณท่าเรือสาทร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมนำลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 333 เพื่อตรวจการเดินทางของประชาชนและตรวจการจราจรทางน้ำ โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณท่าเรือสาทร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมนำลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 333 เพื่อตรวจการเดินทางของประชาชนและตรวจการจราจรทางน้ำ โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณท่าเรือสาทร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมนำลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 333 เพื่อตรวจการเดินทางของประชาชนและตรวจการจราจรทางน้ำ โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณท่าเรือสาทร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมนำลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 333 เพื่อตรวจการเดินทางของประชาชนและตรวจการจราจรทางน้ำ โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณท่าเรือสาทร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมนำลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 333 เพื่อตรวจการเดินทางของประชาชนและตรวจการจราจรทางน้ำ โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณท่าเรือสาทร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมนำลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 333 เพื่อตรวจการเดินทางของประชาชนและตรวจการจราจรทางน้ำ โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณท่าเรือสาทร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมนำลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 333 เพื่อตรวจการเดินทางของประชาชนและตรวจการจราจรทางน้ำ โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณท่าเรือสาทร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พร้อมนำลงเรือตรวจการณ์กรมเจ้าท่า 333 เพื่อตรวจการเดินทางของประชาชนและตรวจการจราจรทางน้ำ โดยมีนายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ หัวหน้าส่วนตรวจการเดินเรือ รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณท่าเรือสาทร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 

back to top