th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขุดลอกลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ(ภายในประเทศ )
(04-05-2563)นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขุดลอกลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ(ภายในประเทศ ) เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและระบายน้ำในฤดูน้ำ และการจัดเก็บตบชวาและวัชพืชในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรี ดังนี้

1. การขุดลอกร่องน้ำ บริเวณตำบลห้วยงู และตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ และอำเภอหันคา แม่น้ำท่าจีน จังหวัดชัยนาท โดยอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ให้คำแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวาและวัชพืช โดยให้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นบูรณาร่วมกัน ในการดูแลการขุดลอกให้เป็นไปตามแบบของกรมเจ้าท่า และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ดำเนินกิจกรรม CSR อาทิ การปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้มีค่าริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน

2. การขุดลอกร่องน้ำ และบำรุงรักษาแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตำบลโพนางคำ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการเอง โดยใช้เรือ เจ้าท่า ข.29 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ปริมาณเนื้อดิน 170,000 ลูกบาศก์เมตร

3. การขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง พร้อมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคและได้ให้แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และให้เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นตามสัญญาจ้าง เพื่อประชาชนจะได้ใช้ร่องน้ำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสามารถช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และระบายน้ำได้ทันในช่วงฤดูน้ำหลาก อีกด้วยภาพกิจกรรม:

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขุดลอกลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ(ภายในประเทศ )  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขุดลอกลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ(ภายในประเทศ )  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขุดลอกลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ(ภายในประเทศ )    วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขุดลอกลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ(ภายในประเทศ )  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขุดลอกลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ(ภายในประเทศ )  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขุดลอกลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ(ภายในประเทศ )  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขุดลอกลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ(ภายในประเทศ )  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขุดลอกลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ(ภายในประเทศ )  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขุดลอกลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ(ภายในประเทศ )  วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขุดลอกลอกบำรุงรักษาร่องน้ำ(ภายในประเทศ )   

back to top