th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
(17-03-2563)วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ( COVID-19 ) ในปัจุบันที่ยังคงน่าเป็นห่วง ดังนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัย แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อยังกรมเจ้าท่า ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) ให้มีความเข้มข้นกว่าเดิมจากที่กรมเจ้าท่าปฏิบัติอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว โดยมีมาตรการเตรียมความพร้อม ได้แก่

1.กอง/สำนักที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน เน้นย้ำความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใกล้ชิดกัน
2.จัดหาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ล้างมือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องติดต่อประสานงานกับประชาชน3.หน่วยงานที่จะมีการจัดกิจกรรม หรือจัดประชุมให้ชะลอ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมไว้ก่อน

4.งดการเดินทางไปต่างประเทศ หรือต่างจังหวัด การเคลื่อนไหวในวงกว้าง

5.ติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้

6.ศูนย์ฝึกพานิชยนาวี สถาบันการศึกษา เน้นย้ำให้พิจารณาความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก

7.บุคคลภายนอก ตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามารับบริการยังกรมเจ้าท่า

8.เน้นย้ำเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าทุกท่าน ช่วยกันเป็นหู เป็นตา สอดส่องดูแลตนเอง และบุคคลที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ โควิด-19 เพื่อป้องกันการเผยแพร่เชื้อต่อบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป

9.หมั่นล้างมือบ่อยๆ รักษาความสะอาดภายในกรมและภายในสำนักงาน

10.เน้นย้ำบุคคลที่มาติดต่อแลกบัตร ให้ผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการทุกคน

11.กองคลังตรวจสอบงบประมาณ เพื่อทำประกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

12.จัดทำแผนปฏิบัติการ การเผชิญเหตุ กรณีถ้ามีการประกาศเข้าสู่ระยะที่ 3 อาทิ Work at home, การทำงานผ่านระบบออนไลน์ แต่ละหน่วยต้องพิจารณางานของแต่ละหน่วยงาน

อธิบดีเน้นย้ำความร่วมมือของหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เน้นย้ำทุกคนระมัดระวัง ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์ ทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม  กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม  กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19    อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม  กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม  กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม  กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม  กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

back to top