th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล
(31-10-2562)วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทนนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม ในด้านการขยายโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นั้น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 - 2565 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ โดยจะได้นำประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาดูงานที่ท่าเรือปีนัง พร้อมกับประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อรับทราบความต้องการของประชาชน โดยมติที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่ ศอ.บต. เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการตามแผนงานที่ ศอ.บต. เสนอ และบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งแผนการลงทุนของเอกชน เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ต่อไป

ภาพกิจกรรม:

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล  นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นผู้แทน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล 

back to top