th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (Ferry Safety and Technology Conference 2019)
(21-02-2562)

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม..วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม กล่าวนโยบายความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (Ferry Safety and Technology Conference 2019) ณ โรงแรม Ibis Khaosaen จัดโดย Worldwide Ferry Safety Association (WFSA) และบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ , IMO, WHO, ผู้ประกอบการเดินเรือ สถาบันการศึกษาและวิจัย รวม 17 ประเทศเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 100 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นนำเสนอและหารือในประเด็นความปลอดภัยและเทคโนโลยีด้านการขนส่งทางน้ำ ระบบ AIS ระบบ VTS ระบบการตรวจสภาพอากาศ การออกแบบและต่อสร้างเรือ และการฝึกอบรมคนเรือภาพกิจกรรม:

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (Ferry Safety and Technology Conference 2019)   รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (Ferry Safety and Technology Conference 2019)   รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (Ferry Safety and Technology Conference 2019)     รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (Ferry Safety and Technology Conference 2019)   รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 (Ferry Safety and Technology Conference 2019)  

back to top