th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ณ ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง (ฝั่งแหลมงอบ) ณ เทศบาลตำบลแหลมงอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
(09-02-2561)รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ณ ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง (ฝั่งแหลมงอบ) และรับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน และการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ และท่าเทียบเรืออื่นๆ ที่กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสร้าง ณ เทศบาลตำบลแหลมงอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ นายภิมุข ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม นายณัฐชัย พลกล้า ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ คณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บรรยายสรุปเกี่ยวกับความก้าวหน้าการบริหารจัดการท่าเทียบเรือในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดจันทบุรี และการตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดตราด

ภาพกิจกรรม:

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ณ ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง (ฝั่งแหลมงอบ) ณ เทศบาลตำบลแหลมงอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ณ ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง (ฝั่งแหลมงอบ) ณ เทศบาลตำบลแหลมงอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ณ ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง (ฝั่งแหลมงอบ) ณ เทศบาลตำบลแหลมงอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ณ ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง (ฝั่งแหลมงอบ) ณ เทศบาลตำบลแหลมงอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ณ ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง (ฝั่งแหลมงอบ) ณ เทศบาลตำบลแหลมงอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ณ ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง (ฝั่งแหลมงอบ) ณ เทศบาลตำบลแหลมงอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ณ ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง (ฝั่งแหลมงอบ) ณ เทศบาลตำบลแหลมงอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ณ ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง (ฝั่งแหลมงอบ) ณ เทศบาลตำบลแหลมงอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ณ ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง (ฝั่งแหลมงอบ) ณ เทศบาลตำบลแหลมงอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561   

back to top